Strike King REYESD12-584 Red Eyed Shad Lipless Crankbait, 3 1/4", 1/2oz - Oyster