Stanley SRF-118 Baby Ribbit Frog, 3 1/4", BullFrog